กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ    อำเภอพระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

 

More...
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลผู้บริหาร
   การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี 2566
   นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
   ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   คู่มือการให้บริการ
   รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
   E-SERVICE
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แบบรายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ITA Online 2023)
    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment - EIT)
    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment - IIT)
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
 
 

 

 
 

 

 
Social Network

 

 

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      43 คน

สถิติเดือนนี้:   1410 คน

สถิติปีนี้:        10618 คน

สถิติทั้งหมด: 34339 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

     INhBpQ.jpg

  • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านโนนบ่อ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑ เดิมชื่อโรงเรียนวัดไชโยบ้านพระยืน จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงปัจจุบัน  

ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายบุญมี  เจริญศรี                   พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๒

ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นางอัจฉราพร  อินทรทัพ         พ.ศ. ๒๕๖๕

 

  • สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ ๔,๒๘๓ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านพระยืน และบ้านแดงน้อย

  • ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๓ อาชีพหลักของชุมชน คือ ขายผ้าใบกันสาด การทำนา และรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม-ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีทำบุญขวัญรถยนต์ ฐานะทางเศรษฐกิจมาจากการค้าขายผ้าใบกันสาด/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๑๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน

  • โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนบ่อบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา ชุมชน และแหล่งการค้า โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและครู นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรียนและครูในฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครูแดร์ (D.A.R.E), โครงการโคก หนอง นา โมเดล(มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ),โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการทำกระถางต้นไม้จากปูนซีเมนต์ (โดย อาจารย์ว่าที่ ร.ต. ดร. โกวิทย์ แสนพงษ์ จากมหาวิทยาลัยภาควันออกเฉียงเหนือ)

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่