กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ    อำเภอพระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

 

More...
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลผู้บริหาร
   การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี 2566
   นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
   ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   คู่มือการให้บริการ
   รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
   E-SERVICE
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แบบรายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ITA Online 2023)
    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment - EIT)
    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment - IIT)
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
 
 

 

 
 

 

 
Social Network

 

 

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      45 คน

สถิติเดือนนี้:   1412 คน

สถิติปีนี้:        10620 คน

สถิติทั้งหมด: 34341 คน

 


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ITA Online 2023)

online-course.png

ลำดับ

ข้อมูล

1

โครงสร้างการบริหาร

2

ข้อมูลผู้บริหาร

3

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5

ข้อมูลการติดต่อ

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7

 ข่าวประชาสัมพันธ์

8

Q&A

9

Social Network

  •  เว็บไซต์ : bnb.kkzone1.go.th

  •  Facebook : โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

18

E-Service

19

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ

20

• ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ

21

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุรายเดือน

22

• รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

23

• นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

25

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26

• รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

28

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30

• การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที

32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 
 
 
1).
ดูขนาดภาพจริง
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่