กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ    อำเภอพระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

 

More...
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลผู้บริหาร
   การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี 2566
   นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
   ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   คู่มือการให้บริการ
   รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
   E-SERVICE
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แบบรายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ITA Online 2023)
    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment - EIT)
    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment - IIT)
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
 
 

 

 
 

 

 
Social Network

 

 

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      47 คน

สถิติเดือนนี้:   1414 คน

สถิติปีนี้:        10622 คน

สถิติทั้งหมด: 34343 คน

 

นางสุดสงวน ประเสริฐพงษ์
นางสุดสงวน ประเสริฐพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 089-4908352...

นางดวงจันทร์ พรมทองมี
นางดวงจันทร์ พรมทองมี ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 093-3293919...

นายสุทธิดล แซงบุญเรือง
นายสุทธิดล แซงบุญเรือง ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 088-0658239...

นายรุ่งโรจน์ พรมเท่า
นายรุ่งโรจน์ พรมเท่า ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 081-5452240...

นางพรลภัส วงศ์ษา
นางพรลภัส วงศ์ษา ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 095-6703962...

นางอัชรีย์ บุญหล้า
นางอัชรีย์ บุญหล้า ครูชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 081-5954727...

นางจินตนา ศรีสุนนท์
นางจินตนา ศรีสุนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 084-3903030...

นางสาวศุพิชญาภัค เทพสุทธิ
นางสาวศุพิชญาภัค เทพสุทธิ ครู เบอร์โทรศัพท์ 095-6705854...

นางมลิวัล แสงชารี
นางมลิวัล แสงชารี ครูชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 085-0082752...

นางสาวอรวรรณ ปาปะจีย์
นางสาวอรวรรณ ปาปะจีย์ ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 087-9550164...

นางสาวสิรภัทร พลเยี่ยม
นางสาวสิรภัทร พลเยี่ยม ครู เบอร์โทรศัพท์ 084-4717261...

รณกร รัตนะขัยธาดา
นายรณกร  รัตนะชัยธาดา ครู เบอร์โทรศัพท์ : 087-6495585...

นางสาวณัทวดี ดวงสำราญ
นางสาวณัทวดี ดวงสำราญ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เบอร์โทรศัพท์ 081-0667470...

นายจักรพันธ์ แก้วศิริ
นายจักรพันธ์ แก้วศิริ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เบอร์โทรศัพท์ 083-0121275...

นางสาวปิยนันท์ วงศ์ษา
นางสาวปิยนันท์ วงศ์ษา ครูอัตราจ้าง...

นางสาวธิดาพร จันชารา
นางสาวธิดาพร จันชารา ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 065-5715273...

นางสาวศศิกานต์ อุตถา
นางสาวศศิกานต์ อุตถา ครูธุรการ เบอร์โทรศัพท์ 065-2387639...

นายแก่นกล้า อุตถา
นายแก่นกล้า อุตถา นักการภารโรง เบอร์โทรศัพท์ 089-5748173...
....